logo.titles

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Hatanpäänvaltatie 40 / Hotelli Ville

Yhteystiedot:
Hatanpään valtatie 40
33900 Tampere
[email protected]

y-tunnus 0477227-8

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaan antamat asiakastiedot.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa majoitusliikkeen verkossa tapahtuva kaupankäynti. Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Koy Hatanpäänvaltatie 40 / Hotelli Ville
Hatanpään valtatie 40
33900 Tampere

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot kerätään pääsääntöisesti varauksen tuottaneen järjestelmän avulla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti järjestelmään. Kyseisiä järjestelmiä ovat mm. yrityksen kotisivuilla oleva varausjärjestelmä ja nettivarauksia välittävien toimijoiden järjestelmät. Lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakkaalta puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä asiakastietolomakkeella.

Ryhmävarausten yhteydessä asiakkaiden tiedot saadaan varausta hoitavalta taholta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai laki ja viranomaisen päätös näin määrää.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.